Polityka prywatności

DEFINICJE

 1. Przyjaciółki w podróży witryna o tematyce podróżniczo – lifestylowo – poradnikowej funkcjonująca w kategorii blogowej, zwana dalej Przyjaciółki w podróży
 2. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która:

a) korzysta ze strony internetowej przyjaciolkiwpodrozy.pl przeglądając i czytając dostępne na niej treści,

b)weszła w interakcje ze stroną tj. skorzystała z pola komentarzy na stronie przyjaciolkiwpodrozy.pl, wysłała e-mail na adres przyjaciolki@przyjaciolkiwpodrozy.pl.

3.  Strona – strona internetowa zawierająca treści oraz formularze z możliwością wypełnienia ich przez użytkownika i wysłania do administratora – Przyjaciółki w             podróży.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Przyjaciółki w podróży na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 2. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych są Przyjaciółki w podróży.
 3. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, w następujących celach:

a) do zarządzania zapytaniami lub ofertami. Przetwarzamy dane w celach kontaktowych i realizacji zapytania lub oferty wysłanej i złożonej za pośrednictwem adresu e-mail przez użytkownika.

b) do publikacji komentarzy – w przypadku, gdy użytkownik skomentuje post dobrowolnie może podać dane takie jak: nazwa, e-mail, adres swojej witryny. Podanie danych jest dobrowolne i służy wyłącznie publikacji komentarza na stronie. Podane dane będą widoczne dla innych użytkowników strony. Użytkownik wpisując dane przy dodawaniu komentarza do artykułu wyraża zgodę na to, że dane będą widoczne.

4. Dane osobowe użytkownika, które są gromadzone przez Przyjaciółki w podróży w trakcie wizyty użytkownika na tej Stronie, są traktowane jako poufne. Informacje wymagane do realizacji zapytania, oferty nie są sprzedawane ani ujawniane osobom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że ich ujawnienie jest niezbędne prawidłowego funkcjonowania witryny.

5. Jeśli użytkownik wypełni pole komentarza na tej witrynie, Przyjaciółki w podróży zbierają i przechowują:

a) imię i nazwisko, nick – jeżeli użytkownik dodał dane przy dodawaniu komentarza, dane zostaną wyświetlone pod danym artykułem, pod którym użytkownik dodał komentarz;

b) adres e-mail – jeżeli użytkownik dodał dane przy dodawaniu komentarza, dane zostaną wyświetlone pod danym artykułem, pod którym użytkownik dodał komentarz;

c)adres witryny – jeżeli użytkownik dodał dane przy dodawaniu komentarza, dane zostaną wyświetlone pod danym artykułem, pod którym użytkownik dodał komentarz.

6. Dane użytkownika mogą być dostępne dla redaktorów i autorów tekstów strony przyjaciolkiwpodrozy.pl, administratora strony Przyjaciółki w podróży, podmiotów zapewniających hosting Serwisu, zajmujących się jego bezpieczeństwem, upoważnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, księgowość, programy służące do wystawiania dokumentów płatniczych.

7. Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane użytkownika użyte będą tylko i wyłącznie do realizacji zapytania.

8. Przyjaciółki w podróży przywiązują dużą wagę do odpowiedzialnego zarządzania danymi. Dane dotyczące możliwych do zidentyfikowania osób są uzyskiwane, przechowywane, przetwarzane i dostępne wyłącznie:
a) W określonych i uzasadnionych celach;
b) Bezpiecznie i poufnie;
c) Z poszanowaniem praw osób do kontroli i sprzeciwu.

9. O ile nie jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, dane osobowe dotyczące rasy, polityki, religii, zdrowia lub seksualności nie są przetwarzane bez wyraźnej zgody.

10. Obecnie Przyjaciółki w podróży nie ustalają limitu czasu przechowywania danych.

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Strona Przyjaciółki w podróży zawiera środki bezpieczeństwa chroniące utratę, niewłaściwe użycie, przypadkowe lub bezprawne zniszczenie, lub nieautoryzowany dostęp do informacji. Bezpieczeństwo danych od strony technicznej zapewnia home.pl. Dokładny zakres zabezpieczenia danych dostępny jest pod adresem: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-home-pl-chroni-i-przetwarza-dane-osobowe

 

 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem strony Przyjaciółki w podróży jest dopasowywanie treści do potrzeb użytkowników oraz prowadzenie sprawnej komunikacji z użytkownikami na danej stronie.
 2. Przyjaciółki w podróży przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji zapytania lub zapewnienia funkcjonalności strony.

 USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk tej strony lub kontaktów z tą witryną, może wysłać pytania na e-mail: dane@przyjaciolkiwpodrozy.pl.
 2. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych, zwanym również „prawem do bycia zapomnianym”. Zasada leżąca u podstaw tego prawa ma na celu umożliwienie danemu użytkownikowi osobie wnioskowania o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma istotnego powodu dla jej dalszego przetwarzania.
 3. Zgodnie z zapisami RODO osoby fizyczne mają prawo do usunięcia danych osobowych i zapobiegania ich przetwarzaniu w szczególnych okolicznościach:
  a) gdydane osobowe nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zebrane / przetworzone;
  b) Kiedy osoba wycofuje zgodę;
  c) Kiedy poszczególne obiekty są przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej dla odnośnej czynności przetwarzania;
  d) Kiedy dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone;
  e) W przypadku, gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik zażyczy sobie całkowitego usunięcia danych Przyjaciółki w podróży nie zatrzymają żadnych danych w swoich zasobach.
 5. Niniejszy dokument określa również naszą politykę reagowania na wnioski o usunięcie danych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wchodzi w życie w maju 2018 r. Dokument ten wyjaśnia prawa osoby, której dane dotyczą, do usunięcia danych i obowiązki Przyjaciółki w podróży w odpowiedzi na taki wniosek.
 6. Informacje mogą zostać usunięte z CRM Przyjaciółki w podróży na żądanie, które zostanie zgłoszone przez użytkownika na adres dane@przyjaciolkiwpodrozy.pl. Przyjaciółki w podróży zobowiązuje się do usunięcia danych w ciągu jednego miesiąca (30 dni kalendarzowych) i wysyłki potwierdzenia, gdy informacje zostaną usunięte.

 

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to pliki instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Stronę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywane przez niego czynności.
 2. Strona przyjaciolkiwpdrozy.com wykorzystuje następujące pliki cookies:
 3. _ga, _gat, _gid – cookie używane do rozróżnienia użytkowników, aby w przyszłości móc dopasować treści dla odpowiedniej grupy docelowej i w pełni odpowiedzieć na oczekiwania Użytkownika.
 4. Facebook – cookie pobierane przez narzędzia Facebooka w celu monitorowania działań na kanale Facebook, Instagram i docierania do zainteresowanych użytkowników wybranymi artykułami i treściami.
 5. Przyjaciółki w podróży informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 6. Przyjaciółki w podróży wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Przyjaciółki w podróży, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018r.